Algemene Voorwaarden Aanbieder

1.       Definities

1.1.   “Dienstverlener” verwijst naar een organisatie die cybersecuritydiensten aanbiedt op het Platform.

1.2.   “TCP” of “we” verwijst naar The Cyber Partners, een organisatie die zich inzet voor het versterken van de cyberweerbaarheid en als service – onder andere – faciliteert in de matching van diensten tussen Dienstverlener en Afnemer.

1.3.   “Partijen” verwijst naar TCP, Dienstverlener en Afnemer gezamenlijk.

1.4.   “Platform” verwijst naar de website/app waarop u cybersecuritydiensten kunt boeken, in eigendom of beheer van TCP.

1.5.   “Afnemer” verwijst naar een organisatie die diensten heeft aangevraagd op het Platform en/of gebruik ervan wil maken of gaat maken of gemaakt heeft. Als er wordt gesproken over Afnemers, betreft het meerdere gebruikers.

1.6.   “Voorwaarden” de onderhavige platformvoorwaarden van TCP.

 

2.       Algemeen en geldigheid

2.1.   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen de Dienstverlener en TCP. TCP biedt het Platform waarbij Afnemer en Dienstverlener elkaar kunnen vinden en vervolgens een overeenkomst sluiten ten aanzien van een dienst. TCP is nooit partij bij de uitvoer van of de levering van het product of dienst.

2.2.   De leveringsvoorwaarden zijn bindend voor zowel de Dienstverlener als TCP. Pas na retournering van de getekende versie kan Dienstverlener diensten op het Platform aanbieden. Stuur hiervoor een exemplaar ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Dienstverlener naar contact@thecyberpartners.com.

3.       Dienstverlening

3.1.   De Dienstverlener verleent diensten zoals opgegeven aan TCP.

3.2.   Het is de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener om met de beschrijving op het Platform de verwachtingen van de Afnemer juist te duiden.

3.3.   Het is ten strengste verboden om foto’s van derden te gebruiken op het Platform zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze beelden. Dit omvat foto’s die zijn verkregen via zoekmachines zoals Google, sociale media platforms, of andere online bronnen. Indien er behoefte is aan het gebruik van bepaalde foto’s, dient voorafgaande schriftelijke toestemming te worden verkregen van de eigenaar van de afbeeldingen. Indien toestemming wordt verleend, is het verplicht om de juiste bronvermelding te hanteren volgens de voorwaarden van de eigenaar. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot juridische stappen en/of schadeclaims.

3.4.   De Dienstverlener zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.

3.5.   Van de Afnemer mag verwacht worden dat deze tijdig en volledig alle relevante informatie verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de diensten. De opgegeven omschrijving van de dienst op het Platform zal hiervan een nauwkeurige en specifieke lijst opsommen, zodat de Afnemer voor afnemen van de dienst, weet welke informatie wanneer opgeleverd moet worden.

4.       Tarieven en Betaling

4.1.   De tarifering is als volgt:

4.1.1.      Er worden geen set-up kosten in rekening gebracht.

4.1.2.      De tarieven voor de dienstverlener bedragen 5% administratiekosten over de bemiddelde diensten. Diensten die kosteloos worden aangeboden, worden ook kosteloos bemiddeld.

4.1.3.      Doelstelling is dat op het platform diensten worden aangeboden voor de eindgebruikers die 0-5% lager liggen dan directe offerteprijs, zodat prijzen die eindgebruikers direct opvragen bij leverancier niet hoger zijn dan online via het platform.
Rationale: voor aanbieders van diensten zal verkoop via het platform minder effort kosten dan verkoop rechtstreeks. Hiervan gaat 5% administratiekosten naar “The Cyber Partners” en 0-5% naar de eindgebruiker.

4.2.   De dienstverlener behoudt het recht om haar producten van het platform te verwijderen, waarmee de bemiddeling stopt. Dit ontheft de dienstverlener echter niet van haar verplichtingen met betrekking tot eerder geplaatste opdrachten.

4.3.   Tenzij anders overeengekomen, worden alle tarieven vermeld in euro’s en zijn deze exclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

4.4.   De verschuldigde kosten van TCP aan de dienstverlener voor de verkochte diensten worden als volgt betaalbaar gesteld: 50% bij het aannemen van de opdracht, en 50% bij voltooiing. Het staat de dienstverlener vrij om ofwel twee afzonderlijke facturen te sturen (een bij afronding en een samenvattende factuur), ofwel één factuur aan het einde van het proces. Betalingen worden binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.       Intellectuele Eigendom

5.1.   Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Dienstverlener verstrekte materialen, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen en software, blijven eigendom van de Dienstverlener, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2.   TCP en Afnemer verkrijgen uitsluitend het recht om de verstrekte materialen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

6.       Aansprakelijkheidsbeperking

6.1.   TCP biedt het Platform aan in de staat waarin deze verkeert en enkel voor zover deze beschikbaar is. TCP biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van het Platform of de beschikbaarheid van het Platform.

6.2.   TCP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Dienstverlener door het gebruik van het Platform en/of het tijdelijk of blijvend niet beschikbaar zijn van het Platform en/of de inhoud van het Platform, behoudens in het geval dat deze schade of vordering het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van TCP, haar directie of andere leidinggevenden.

6.3.   Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

6.4.   Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van Dienstverlener, is dat Dienstverlener die stelt dat sprake is van schade, deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij TCP meldt op straffe van verval van rechten.

7.       Duur en Beëindiging

7.1.   Deze Voorwaarden zijn geldig tussen de Dienstverlener en TCP voor zolang de aangeboden diensten op het Platform aangeboden worden en/of ze gebruikt worden door Afnemer, welke periode langer mocht zijn.

7.2.   De beëindiging van de dienstverlening tussen de Dienstverlener en de Afnemer is mogelijk nadat de Afnemer deze opzegt via het Platform, waarbij de Dienstverlener op de hoogte wordt gesteld. Indien de Dienstverlener wenst op te zeggen, kan dit worden gedaan door een e-mail te sturen naar contact@thecyberpartners.com waarin de reden voor beëindiging wordt toegelicht.

7.3.   Dienstverlener kan altijd door het verwijderen van haar producten op het platform de bemiddeling stoppen.

8.       Geschillen en Toepasselijk recht

8.1.   Op de Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Dienstverlener en TCP is Nederlands recht van toepassing.

8.2.   Bij geschillen tussen Partijen, wordt in eerste instantie getracht deze minnelijk op te lossen. Indien dit niet tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing leidt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Almelo.

8.3.   Het is geen van de Partijen toegestaan zijn rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen.

9.       Overige Bepalingen

9.1.   Eventuele afwijkingen of aanvullingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Dienstverlener en de Afnemer en door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend. TCP kan daar geen Partij in zijn of worden.

9.2.   Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring