Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Platformvoorwaarden Dienstverlener

 

1. Definities

1.1. “Dienstverlener” verwijst naar een organisatie die cybersecuritydiensten aanbiedt op het Platform. 

1.2. TCP” of “we” verwijst naar The Cyber Partners, een organisatie die zich inzet voor het versterken van de cyberweerbaarheid en als service – onder andere – faciliteert in de matching van diensten tussen Dienstverlener en Afnemer. 

1.3. “Partijen” verwijst naar TCP, Dienstverlener en Afnemer gezamenlijk. 

1.4. “Platform” verwijst naar de website/app waarop u cybersecuritydiensten kunt boeken, in eigendom of beheer van TCP.

1.5. “Afnemer” verwijst naar een organisatie die diensten heeft aangevraagd op het Platform en/of gebruik ervan wil maken of gaat maken of gemaakt heeft. Als er wordt gesproken over Afnemers, betreft het meerdere gebruikers.

1.6. “Voorwaarden” de onderhavige platformvoorwaarden van TCP.

 

2. Algemeen en geldigheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverlening tussen de Dienstverlener en TCPTCP biedt het Platform waarbij waar bij Afnemer en Dienstverlener elkaar kunnen vinden en vervolgens een overeenkomst sluiten ten aanzien van een dienst. TCP is nooit partij bij een dergelijke overeenkomst.

2.2. De leveringsvoorwaarden zijn bindend voor zowel de Dienstverlener als TCP. Pas na retournering van de getekende versie kan Dienstverlener diensten op het Platform aanbieden. Stuur hiervoor een exemplaar ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Dienstverlener naar contact@TCP-rotterdam.com

 

3. Dienstverlening

3.1. De Dienstverlener verleent diensten zoals opgegeven aan TCP

3.2. Het is de verantwoordelijkheid van Dienstverlener om met de beschrijving op het Platform de verwachting van de Afnemer juist de duiden.

3.3. De Dienstverlener zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en met de nodige zorgvuldigheid uit te voeren.

3.4. Van de Afnemer mag verwacht worden dat deze tijdig en volledig alle relevante informatie verstrekt die nodig is voor de uitvoering van de diensten. De opgegeven omschrijving van de dienst op het Platform zal hiervan een nauwkeurige en specifieke lijst opsommen, zodat de Afnemer voor afnemen van de dienst weet welke informatie wanneer opgeleverd moet worden.

 

4. Tarieven en Betaling

4.1. Gedurende de pilotfase is de tarifering als volgt: 

4.1.1. Set-up kosten: er worden geen set-up kosten berekend

4.1.2. De tarieven voor de dienstverlener…. 

4.1.3. De dienstverlener biedt de diensten op het portal aan voor 5% ónder de reguliere offerteprijs. 

De dienstverlener gunt daarmee voor het verkrijgen van opdrachten via het portal een korting voor de afnemer en een percentage voor de dienstverlening van TCP.
Hiertegenover staan geen wervingskosten en gegarandeerde betaling, immers wordt er vooraf betaald voor de diensten.


Diensten de gratis worden aangeboden, worden ook gratis bemiddeld. 

4.1.4. De pilotfase duurt tot 31 december 2023. Voor de einde van de pilotfase zal bekend gemaakt worden of het wenselijk is de tarifering aan te passen. Input daarvoor is ten allen tijde welkom. Dienstverlener kan altijd door het verwijderen van haar producten de bemiddeling stoppen.

4.2. Tenzij anders overeengekomen, worden alle tarieven vermeld in euro’s en zijn deze exclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

4.3. Betalingen worden binnen dertig (30) na factuurdatum voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opschorting van de betalingsverplichtingen of verrekening door Dienstverlener is niet toegestaan.

4.4. Bij niet-tijdige betaling is de Dienstverlener van rechtswege in verzuim en is TCP gerechtigd om wettelijke handelsrente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

 

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Dienstverlener verstrekte materialen, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen en software, blijven eigendom van de Dienstverlener, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2. TCP en Afnemer verkrijgen uitsluitend het recht om de verstrekte materialen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 

 

6. Aansprakelijkheidsbeperking

6.1. TCP biedt het Platform aan in de staat waarin deze verkeert en enkel voor zover deze beschikbaar is. TCP biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van het Platform of de beschikbaarheid van het Platform. 

6.2. TCP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Dienstverlener door het gebruik van het Platform en/of het tijdelijk of blijvend niet beschikbaar zijn van het Platform en/of de inhoud van het Platform, behoudens in het geval dat deze schade of vordering het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van TCP, haar directie of andere leidinggevenden. 

6.3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 

6.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van Dienstverlener is dat Dienstverlener die stelt dat sprake is van schade deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TCP meldt, op straffe van verval van rechten. 

 

7. Duur en Beëindiging

7.1. Deze Voorwaarden zijn geldig tussen de Dienstverlener en TCP voor zolang de aangeboden diensten op het Platform aangeboden wroden en/of en ze gebruikt worden door Afnemer, welke periode langer mocht zijn

7.2. Beëindiging van dienstverlening tussen Dienstverlener en Afnemer is alleen mogelijk na opzegging via het Platform door de Afnemer, waarvan Dienstverlener op de hoogte wordt gesteld. 

7.3. Dienstverlener kan altijd door het verwijderen van haar producten op het platfrom de bemiddeling stoppen.

 

8. Geschillen en Toepasselijk recht

8.1. Op de Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Dienstverlener en TCP is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Bij geschillen tussen Partijen, wordt in eerste instantie getracht deze minnelijk op te lossen. Indien dit niet tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing leidt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Almelo.

8.3. Het is geen van Partijen toegestaan zijn rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partijen.

 

9. Overige Bepalingen 

9.1. Eventuele afwijkingen of aanvullingen van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Dienstverlener en de Afnemer en door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend. TCP kan daar geen Partij in zijn of worden. 

9.2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

 

 

Aldus getekend, 

 

Datum:

Plaats:

Naam:

Functie:

 

 

Handtekening:

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring