Algemene Voorwaarden Gebruiker

Definities

1.1. “Afnemer” verwijst naar een organisatie die diensten heeft aangevraagd op het Platform en/of gebruik ervan wil maken of gaat maken of gemaakt heeft. Als er wordt gesproken over Afnemers, betreft het meerdere gebruikers.

1.2. “Dienstverlener” verwijst naar een organisatie die cybersecuritydiensten aanbiedt op het Platform. 

1.3. TCP” of “we” verwijst naar The Cyber Partners, een organisatie die zich inzet voor het versterken van de cyberweerbaarheid en als service – onder andere – faciliteert in de matching van diensten tussen Dienstverlener en Afnemer. 

1.4. “Partijen” verwijst naar TCP, Dienstverlener en Afnemer gezamenlijk. 

1.5. “Platform” verwijst naar de website/app van TCP waarop u cybersecuritydiensten van derden kunt boeken.

1.6. “Voorwaarden” de onderhavige platformvoorwaarden van TCP.

 

2. Doel en geldigheid van de voorwaarden

2.1. Het doel van deze Voorwaarden is om de afspraken tussen de verschillende partijen vast te leggen.  TCP biedt het Platform waarbij waar bij Afnemer en Dienstverlener elkaar kunnen vinden en vervolgens een overeenkomst sluiten ten aanzien van een dienst. TCP is nooit partij bij een dergelijke overeenkomst. 

2.2. Als u zich registreert op het Platform of een dienst of meerdere diensten hebt geboekt, accepteert u de Voorwaarden.

2.3. TCP is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst door de Dienstverlener zelf. 

 

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Voorwaarden zijn geldig voor alle leveringen, diensten en transacties volgend op bemiddeling op of gebruik van het Platform.

3.2. Als iets in deze Voorwaarden van rechtswege, uit praktische overwegingen of welke andere oorzaken dan ook ongeldig wordt verklaard of niet uitvoerbaar blijkt te zijn dan:

 wordt het nog steeds ten uitvoer gebracht op de meest volledige wijze die wettelijk is toegestaan; en

 is Afnemer nog steeds gebonden aan alle andere inhoud van deze Voorwaarden.

 

4. Over TCP

4.1. TCP bemiddelt. We werken met Dienstverleners die diensten leveren. Zij:

 regelen of beheren niet het Platform van TCP;

 vertegenwoordigen TCP niet, sluiten geen contracten namens TCP en accepteren geen wettelijke documenten of verantwoordelijkheden namens TCP;

 werken niet als onze ‘proces- of servicevertegenwoordigers’.

4.2. Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige onderbrekingen of enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren/op te lossen.

4.3. Ons Platform geeft aanbeveling of onderschrijving van enige Dienstverleners of zijn producten, diensten, etc. vooral ingegeven door ervaringen van andere gebruikers (Afnemers).

4.4. TCP is geen partij bij eventuele aanvullende voorwaarden tussen Afnemer en de Dienstverleners. De diensten die worden aangeboden via ons Platform worden voor eigen rekening en risico van de Afnemer en Dienstverlener ingezet. TCP bemiddelt hier slechts in.

4.5. Als Afnemers een boeking op het Platform willen plaatsen, moeten zij een Account aanmaken bij TCP. Afnemers zijn verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met dit account, dus zorg ervoor dat niemand anders er gebruik van maakt en houdt de gebruikersnaam en het wachtwoord geheim.

 

5. Verantwoordelijkheden van de Afnemer

5.1. De Afnemer zal alle redelijke medewerking verlenen aan het TCP en de Dienstverleners om de diensten adequaat uit te voeren.

5.2. De Afnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie aan het TCP en de Dienstverleners met betrekking tot de vereisten en doelstellingen van de cyberbeveiligingsdiensten.

5.3. De Afnemer heeft de verantwoordelijkheid om een dienst te kiezen die geen impact heeft of kan hebben op de operatie van uw organisatie. Let hierbij op bijvoorbeeld maar niet exclusief bij penetratietesten of loadtesten, indien ze verstorend kunnen werken, gebruik een testomgeving waarop deze diensten kunnen worden uitgevoerd.

5.4. Als Afnemer vermoeden heeft van fraude of ongeautoriseerd gebruik van de betalingswijze in het account, neem dan contact op met uw betalingsprovider, die eventuele resulterende lasten kan dekken, mogelijk met aftrek van een eigen risico.

 

6. Tarieven en Betaling

6.1. De tarieven voor de diensten zijn zoals vermeld op het Platform en worden vooraf voldaan. 

6.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de tarieven vermeld in euro’s en zijn ze exclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen of heffingen.

6.3. Duidelijke fouten in aanbiedingen op het Platform zijn niet bindend. Bijvoorbeeld: een awareness training die per ongeluk voor €2 wordt aangeboden. In dit geval kan TCP de boeking van de dienst kosteloos annuleren en het betaalde bedrag terugbetalen aan Afnemer.

 

7. Vertrouwelijkheid

7.1. TCP zal alle redelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de door de Afnemer verstrekte informatie te beschermen.

7.2. De Afnemer stemt ermee in dat het TCP mogelijk bepaalde geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens gebruikt voor analyse en verbetering van de diensten, het portfolio of rapportages.

 

8. Intellectuele Eigendom

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Dienstverlener verstrekte materialen, zoals bijvoorbeeld rapporten, adviezen, ontwerpen en software, blijven eigendom van de Dienstverlener.

8.2. De Afnemer verkrijgt uitsluitend het recht om de verstrekte materialen te gebruiken voor het doel waarvoor deze door de Dienstverlener zijn verstrekt aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan om de materialen te verveelvoudigen, te wijzigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

 

9. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1. TCP biedt het Platform aan in de staat waarin deze verkeert en enkel voor zover deze beschikbaar is. TCP biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van het Platform of de beschikbaarheid van het Platform. 

9.2. TCP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan bij Dienstverlener door het gebruik van het Platform en/of het tijdelijk of blijvend niet beschikbaar zijn van het Platform en/of de inhoud van het Platform, behoudens in het geval dat deze schade of vordering het gevolg is/zijn van opzet of grove schuld van TCP, haar directie of andere leidinggevenden. 

9.3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van Dienstverlener is dat Dienstverlener die stelt dat sprake is van schade deze schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TCP meldt, op straffe van verval van rechten. 

 

10. Duur en beëindiging

10.1. Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat de diensten zijn voltooid.

10.2. In geval van beëindiging blijven de bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom en aansprakelijkheid van kracht.

 

11. Overige bepalingen

11.1. Op deze Voorwaarden en dus de verhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Bij geschillen tussen Partijen, wordt in eerste instantie getracht deze minnelijk op te lossen. Indien dit niet tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing leidt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Almelo.

11.3. Wijzigingen van of aanvullingen van deze Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend.

11.4. Het is geen van Partijen toegestaan zijn rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van de andere partij.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Bekijk Privacyverklaring